Hermann Kreth

Kreth Teutoniae Göttingen EM, Teutoniae Berlin EM